دستگاه فرز cnc چیست؟ <p><a href="http://cnc-sanat.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2-cnc/" style="box-sizing: inherit; color: rgb(190, 22, 22); text-decoration-line: none; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">دستگاه فرز <span dir="ltr" style="box-sizing: inherit;">cnc</span></a><span style="font-family: Vazir, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"> </span><span style="box-sizing: inherit; font-size: 14px; text-align: start; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(78, 77, 77);"><span style="box-sizing: inherit;">یک ابزار مکانیکی و کاربردی در صنعت است، با توجه به اهمیتی که این ابزار دارد، در این مطلب قصد داریم نحوه کار آن را مورد نقد و بررسی قرار داده و همچنین در مورد </span><a href="http://cnc-sanat.com/" style="box-sizing: inherit; color: rgb(190, 22, 22); text-decoration-line: none;">خدمات فرز <span dir="ltr" style="box-sizing: inherit;">cnc</span></a><span style="box-sizing: inherit;"> و کاربرد این خدمات در صنعت، مطالبی نیز بیان نماییم.</span></span></p>

خدمات فرز cnc <p><a href="http://cnc-sanat.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none; font-family: tahoma; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255); cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; text-align: justify; box-sizing: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: inherit;">کارگاه پارس صنعت عطاریان</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"> توانمندی ساخت قطعات برای صنایع مختلف به واسطه </span><a href="http://cnc-sanat.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none; font-family: tahoma; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255); cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; text-align: justify; box-sizing: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: inherit;">خدمات فرزکاری CNC</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"> و </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; box-sizing: inherit;"><a href="http://cnc-sanat.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none; cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; box-sizing: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: inherit;">خدمات فرز CNC</span></a> </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">بخصوص خطوط تولید صنایع نظامی نساجی بسته بندی پتروشیمی و خودرویی را دارا است.</span></p>

کارگاه پارس صنعت عطاریان <div style="text-align: justify;"><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><a href="http://cnc-sanat.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: red; font-weight: normal;">خدمات فرز </span><span lang="EN-US" dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, serif; color: red; font-weight: normal;">cnc</span></a></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">پارس صنعت عطاریان</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">کارگاه پارس صنعت عطاریان با 10 سال سابقه در زمینه</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">تراشکاری - </span></strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><a href="http://cnc-sanat.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: red; font-weight: normal;">فرزکار</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: red; font-weight: normal;">ی</span><span lang="EN-US" dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, serif; color: red; font-weight: normal;"> (CNC)</span></a></span></strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">سه محور و چهار محور- سنگ مغناطیس و</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">اسپارک و سری تراشی</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">طراحی با نرم افزار کتیا</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">طراحی مدل</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">طراحی انواع قالبهای تزریق پلاستیک و فلزی</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">ساخت قالب تزریق پلاستیک</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">ساخت قالب دایکاست</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">ساخت قالب بادی</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">ساخت قالب پت</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">ساخت قالب لاستیک</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">ساخت قالب سمبه ماتریس</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">ساخت قطعات صنعتی</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">ساخت قطعات خودرویی</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">ساخت قطعات هواپیمایی</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">ساخت قطعات پتروشیمی</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">با مدیریت : هادی عطاریان</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">تلفن:02166141394-02166824130</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">همراه:09125464317</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">آدرس</span></strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(13, 13, 13); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">: </span></strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">شاداباد بلوار الغدیر بازار آهن بهاران - بهاران2 بلوک 23 پلاک 354</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0in; font-size: 12pt; font-family: yekan, serif; color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none rgb(0, 0, 0);"><a href="http://cnc-sanat.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(215, 74, 54); text-decoration-line: none;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: normal;">http://cnc-sanat.com</span><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;">/</span></a></span></strong></p></div>